AOÇ KİTAPLIĞI

AOÇ HAKKINDAKİ KONULAR, ÇOK FARKLI DİSİPLİN VE BİLİM ALANLARINDA BUGÜNE KADAR ÇOK SAYIDA TEZ ÇALIŞMASI, KİTAP VE RAPORA KAYNAKLIK ETTİ:

 

TEZLER

Açıksöz, Sebahat (2001) “Ankara’da Kentsel Tarım Kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nin Günümüz Koşullarında Yeniden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”, AÜ FBE Peyzaj Mimarlığı ABD Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Alpagut, Leyla (2005) Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Ankara’daki Eğitim Yapıları”, Yayımlanmamış Doktora Tezi (Danışman M.S. Akpolat), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.

Altıntuğ, Asen (2000) “Atatürk Orman Çiftliği (Kuruluşundan Günümüze)“, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Anıl, S.Z. (1996) “Gelecekteki Ankara Kent Formu için Atatürk Orman Çiftliği Benzeri İşlev Yüklenebilecek Alanların Saptanması Üzerine Bir Araştırma”, AÜ Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Ateş, Turgay (1985) “Ankara Kenti Yeşil Alan Sisteminin Planlanmasında Mogan Gölü – Akköprü arasındaki Göl-akarsu Sistemi Çevresine ilişkin Potansiyel Ağırlığın Saptanması Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

Aydoğan, Önder (2012) “Atatürk Orman Çiftliği Arazilerinin Değişen Kullanımları”, AÜ SBE Sosyal Çevre Bilimleri ABD Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Barış, M.E. (1995) “Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler, AÜ FBE Peyzaj Mimarlığı ABD Doktora Tezi, Ankara.

Bilgili, B. Cemil (2009) “Ankara Kenti Yeşil Alanlarının Kent Ekosistemine Etkilerinin Bazı Ekolojik Göstergeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi Üzerine bir Araştırma”, AÜ FBE Peyzaj Mimarlığı ABD Doktora Tezi, Ankara.

Burat, Sinan (2008) “The Changing Morphology of Urban Greenways: Ankara 1923-” [Kentsel Yeşil Alanların Değişen Morfolojisi: Ankara, 1923-1960] ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayımlanmamış Şehir ve Bölge Planlama Doktora Tezi, Ankara.

Kaçar, Duygu (2010) “A Unique Spatial Practice for Transformation of the Social and Cultural Patterns: Atatürk Forest Farm in Ankara”[Toplumsal ve Kültürel Kalıpların Değiştirilmesi için Özgün bir Mekansal Pratik: Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği ], ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayımlanmamış Şehir ve Bölge Planlama Doktora Tezi, Ankara.

Mumcu, Tahsin (2008) “Atatürk Orman Çiftliği”, AÜ SBE Kent ve Çevre Bilimleri ABD Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Ankara.

Yıldırım, Derya (2004) Design Problems of AOÇ as a Public Property” [Kamu Mülkü olarak Atatürk Orman Çiftliği’nin Tasarım Problemleri], ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayımlanmamış Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 

KİTAPLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi (1993) Atatürk Orman Çiftliği’nin Ankara Metropolitan Gelişimindeki Yerinin Yeniden Değerlendirilmesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Yayını, Ankara.

Anon. (1930) Gazi Orman Çiftliği 5 Mayıs 1925-5 Mayıs 1930, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara.

Anon. (1933) Ankara’da Gazi Orman Çiftliği (Mayıs 1925-Mayıs 1933), Orman Çiftliği Umumi İdaresi, Ankara.

Anon. (1938) Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, Birinci Köy ve ziraat Kalkınma Kongresi Yayını, Devlet Basımevi, İstanbul.

Anon. (1939) Atatürk Çiftlikleri, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu Neşriyatından, Alaeddin Kıral Klişe Fabrikası ve Basımevi, Ankara.

Anon. (2007) Atatürk Orman Çiftliği, Bir Çağdaşlaşma Öyküsü, Koleksiyoncular Derneği Yayını, Ankara.

Araz, Nezihe (1994; 1998) Mustafa Kemal’in Ankara’sı, Dünya Yayıncılık, Ankara.

Ardıç, Kamuran (1987) Atatürk’ün Tarım ve Orman Sevgisi ve Tarım Alanındaki Gelişmeler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Atay, Falih Rıfkı (1964) Çankaya, Bateş Yayınları, İstanbul.

Atay, Falih Rıfkı (1998) Eski Saat, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (1953) Atatürk Orman Çiftliği, İstanbul Matbaası, İstanbul.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (2005) Atanın Emaneti Çiftlik, Özel sayı, 5 Mayıs 2005.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (tarihsiz) Atatürk Orman Çiftliği Ürün Kataloğu.

Birand, Hikmet (1999) Anadolu Manzaraları, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, Ankara.

Bozdoğan, Sibel (2002) Modernizm ve Ulusun İnşası, çev. T. Birkan, Metis Yayınları, İstanbul.

Cangır, Atilla, ed. (2007) Cumhuriyet’in Başkenti, Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara.

Cengizkan, Ali (2004) Ankara’nın İlk Planı: 1924-25 Lörcher Planı, Arkadaş Yayıncılık ve Ankara Enstitüsü Vakfı, Ankara.

Cengizkan, A., der. (2009) Fabrika’da Barınmak, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de İşçi Konutları: Yaşam, Mekan ve Kent, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve Arkadaş Yayınevi, Ankara.

Çoğurcu, Cemalettin (2005) Likom Gusto Programı Kullanımı ile İlgili Temel Bilgiler, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Yayını, Ankara.

Dewey, Jane (1939) Biography of John Dewey, The Philosophy of John Dewey, ed. P. A. Schilpp, Tudor Publishing Company, New York; 3-45.

Duru, K. N. (1947) Atatürk ve Kültürümüz, Babıali Matbaası, İstanbul.

Egli, Ernst Arnold (1942) Türkische Baukunst in Geschichte und Gegenwart, Yayınlanmamış Ders Notları ve Manuskript, Zürich (Wissenschaftshistorische Sammlungen ETH Zürich Hs. 785.1).

Egli, Ernst Arnold (1969) Im Dienst Zwischen Heimat und Fremde, Einst und Dereinst, Erinnerungen, Yayımlanmamış Kitap, Meilen (Wissenschaftshistorische Sammlungen ETH Zürich Hs. 787.1).

Ellison, Grace (1923; 1999) Ankara’da Bir İngiliz Kadını [An Englishwoman in Ankara], Türkçesi Osman Olcay, Bilgi Yayınevi, Ankara.

Erdoğan, Abdülkerim, Ali Kılıcı ve Gökçe Günel (2007) Osmanlı’da Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Galanti, Avram (2005) Ankara Tarihi I-II, 2. Basım, Çağlar Yayınları, Ankara.

Ghirardo, D. (1989) Building New Communities: New Deal America and Fascist Italy, Princeton University Press, Princeton.

Giray, Kıymet (2014) Ziraat Bankası Koleksiyonu, 4 cilt; Cilt 1, TC Ziraat Bankası Yayını, Ankara.

Güvenç, Bozkurt (2003) Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Kalıpçı, İlknur (2010) Doğa ve Çevre Anlayısıyla Atatürk, Epsilon Yayıncılık, İstanbul.

Karaömeroğlu, A. (2006) Orada Bir Köy Var Uzakta: Erken Cumhuriyet Döneminde Köycü Söylem, İletişim Yayınları, İstanbul.

Karaveli, Orhan (1999) Bir Ankara Ailesinin Öyküsü (Yaşantı/Belgesel), Pergamon Yayınları, İstanbul.

Kemal (Kurşunluoğlu), Mehmet (1983) Türkiye’nin Kalbi Ankara, Çağdaş Yayınları, İstanbul.

Ministre de L’Interieur (İçişleri Bakanlığı) (1936) La Ferme Modele D’Orman (Örnek Orman Çiftliği), L’Imprimerie D’Etat (Devlet Basımevi), Ankara.

Orman Çiftliği Umumi İdaresi (1933) Ankara’da Gazi Orman Çiftliği (Mayıs 1925-Mayıs 1933), Orman Çiftliği Umumi İdaresi, Ankara.

Öztoprak, İzzet (2006) Atatürk Orman Çiftliği’nin Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.

Sarıoğlu, Mehmet (2001)“Ankara”: Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945), TC Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Soyak, Hasan Rıza (2004) Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul.

Tankut, Gönül (1993) Bir Başkentin İmarı, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul.

TMMOB Ankara İl Koordinasyonu Kurulu (2005) Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Korunmalı? (panel, Temmuz 2004), TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (1993) Dünü-Bugünü ve Geleceği ile Atatürk Orman Çiftliği (Sempozyum, 8 Haziran 1993) TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (2003) Geçmişten Geleceğe Atatürk Orman Çiftliği (Sempozyum, 10 Haziran 2003) TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi (2012) Atatürk Orman Çiftliği ve Ankara’nın Geleceği (Sempozyum, 8 Kasım 2012) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara.

Türkyılmaz, Mehtap, Alev Ayaokur ve A. Beril Kırcı, haz. (2013) Kur(t)uluş 1923, VEKAM Yayını, Ankara.

Tüzdil, Nevzad (1940) Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu, Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yayını, n: 1, Ankara Basımevi, Ankara.

 

 

MAKALELER, BİLDİRİLER, YAZILAR 

Acar, Özgen (1998) “Atanın Mirası Tehlikede, Hükumet Atatürk Orman Çiftliği Taşınmazlarını Yağmaya Açtı”, Cumhuriyet, 2 Ağustos 1998.

Akdoğan, F. (1975) Atatürk Orman Çiftliği’nin Bugünkü Kullanılış Biçiminin Değerlendirilmesi ve Yeni Kullanılış Biçimi Önerileri, Ankara’da Yeşil Alan Sorunu ve Atatürk Orman Çiftliği Sempozyumu, 12-13 Haziran 1975, İmar ve İskan Bakanlığı, Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu, Ankara.

Aktan, Aytekin (1993) Atatürk Orman Çiftliği’nin İşlevi ve Yönetimi, Dünü, Bugünü ve Geleceği ile AOÇ Sempozyumu, 8 Haziran 1993, Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, Ankara ; 75-80.

Alatan, Haluk (1993) Ankara Kenti Planlaması ve Atatürk Orman Çiftliği, Dünü, Bugünü ve Geleceği ile AOÇ Sempozyumu, 8 Haziran 1993, Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, Ankara; 48-52.

Alpagut, Leyla (2010a) “Atatürk Orman Çiftliği’nde “Geleneksel” Bir Yapı: Bira Fabrikası Hamamı,” Folklor Edebiyat, s: 63; 29-52.

Alpagut, Leyla (2010b) Atatürk Orman Çiftliği’nde Ernst Egli’nin İzleri: Planlama, Bira Fabrikası, Konutlar ve “Geleneksel” Bir HamamODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi  (27-2) 239-64.

Alpagut, Leyla (2011) Marmara Köşkü: Atatürk için Modern Çiftlik Evi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi (29-1) 69-94.

Ankara Barosu Kent ve Çevre Kurulu (2007) Atatürk Orman Çiftliği’nin Geleceğini Tartışıyoruz, Ankara Barosu Yayınları, Ankara.

Armangil, O.G. (1975) “Atatürk Orman Çiftliği Arazisinin Gelecekteki Kent Makroformu İçindeki Yeri ve Kullanımı”, Ankara’da Yeşil Alan Sorunu ve Atatürk Orman Çiftliği Sempozyumu, 12-13 Haziran 1975, İmar ve İskan Bakanlığı, Ankara Metropoliten Alan Nazım Plan Bürosu, Ankara.

Aslanoğlu, İnci (1984) Ernst Egli, Mimar, Eğitimci ve Kent Plancısı, Mimarlık (11-12) 15-9.

Aslanoğlu, İnci (1984) 1923-1946 Döneminde Ankara’da Yapılan Resmi Yapıların Mimarisinin Değerlendirilmesi, Tarih İçinde Ankara Eylül 1981 Seminer Bildirileri, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, Ankara.

Aslanoğlu, İnci (1992) 1923-1950 Yılları Arasında Çalışan Yabancı Mimarlar, Ankara Konuşmaları,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara.

Ata, B. “John Dewey ve Türkiye’de İlköğretimde Tarih Öğretimi (1923-1930)”, http://www.egitim.aku.edu.tr/bahriata4.doc (10.09.2010).

Atak, Eser (2004) “ Atatürk Orman Çiftliği’nin 79 Yılı ”, Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Korunmalı?, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara; 10-25.

Atak, Eser ve Zafer Şahin (2004) “ Atatürk Orman Çiftliği’nin 79 Yılı ve Çiftliğin Korunmasına Yönelik Politika Arayışları ”, Planlama, 2004/3; 80-88.

Atak, Eser (2008) “Kayıp Mekân Atatürk Orman Çiftliği”, Mülkiye Dergisi, Cilt XXXII, 2008; 213-32.

Atay, İbrahim (1981) “ Atatürk’ün Doğumunun 100. yılında Atatürk Ormanları ”, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını, İstanbul.

Bildirici, Faruk (1997) “Bir Çiftliğin Ölümü”, Hürriyet, 4 Mayıs 1997, Ankara.

Cankaya.Gov.Tr (2010) http://cankaya.gov.tr/pages/ata_special/video/ (10.09.2010).

Coşkun, Bekir (2003) “Yağma Durmuyor”, Hürriyet, 23 Kasım 2003.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu (1998) “Atatürk Orman Çiftliği Yağmalandı”, Cumhuriyet, 25 Temmuz 1998.

Çavdar, Selin (2014) “Atatürk Orman Çiftliği’nin Dönüşüm Süreci ve Nedenleri“, Mimarlık, Ankara.

Dalay, Fazıl (1988) “Atatürk, Ankara Orman Çiftliği’ni Nasıl ve Niçin Kurdu? ”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c: 4, s:11.

Demirci, Ali, Fatih Kara ve Sinan Kocaman (2008) “Şehir Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: İstanbul’un Açık Rekreasyon Alanlarının Değerlendirilmesi”, Marmara Coğrafya Dergisi, İstanbul, s: 18; 76-95.

Dinçer, Güven (2002a) Atatürk Orman Çiftliği için Yeni bir Yasa Önerisi”, GazeteAnkara (73), 22-28.11.2002; 6.

Dinçer, Güven (2002b) Atatürk Orman Çiftliği İstasyonu”, GazeteAnkara (44), 03-09.05.2002; 8.

Dinçer, Güven (2002c) Atatürk Orman Çiftliği’nin Hukuki Yapısı ve Yeni Sorunlar”, GazeteAnkara (66), 04-10.10.2002; (67) 10-17.10.2002; 6.

Dinçer, Güven (2002d) Atatürk Orman Çiftliği’nin Temel Sorunları”, GazeteAnkara (70), 01-07.11.2002; 6.

Dinçer, Güven (2003) “Hukuksal Boyut ve AOÇ”, Geçmişten Geleceğe Atatürk Orman Çiftliği Sempozyumu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara; 49-55.

Dura, Cihan (2003) “Atatürk Orman Çiftliği: İhanetin Belgesi”, Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk Dergisi; 60.

Egli, Ernst Arnold (1930) “Mimari Muhit”, Türk Yurdu, c: 30, s: 224; 32-3.

Eke, Feral (1996) ” Atatürk Orman Çiftliği’nin Ankara Kenti için Önemi”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Belediyeler Dergisi, Ankara.

Ergin, Gürol (2003) “Siyaset ve AOÇ”, Geçmişten Geleceğe Atatürk Orman Çiftliği Sempozyumu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara; 61-4.

Erk, Hüseyin, Celalettin Akkaya ve Hadi Olcay (1967) “Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi’nde Bir Zürefanın Güç Doğum Olayı”, Veterinerlik Fakültesi Mecmuası, c: 14, s: 4; 541-50.

Erkun, Vecdet (1998) “Atatürk Döneminde Tarım Politikası ”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c:14, s:42; 243-8.

Eryılmaz, Muzaffer ve Korkut Erkan, (2008) “Cephelerden Atatürk Orman Çiftliği’ne”, Bir Çağdaşlaşma Öyküsü: Atatürk Orman Çiftliği, Koleksiyoncular Derneği Yayını, Ankara; 13-65.

Göktürk, Atilla (1997) “Atatürk Orman ‘Çiftliği’ ”, Çağdaş Yerel Yönetimler, c:6, s: 3, 1997; 45-52.

Güldaş, H. Muhammed (2003) “ Değişim Sürecinde AOÇ Yönetimi”, Geçmişten Geleceğe Atatürk Orman Çiftliği Sempozyumu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara; 35-40.

Güldaş, Hasan (2004) “Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Korunmalı? ”, Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Korunmalı? TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara; 40-7.

Kaçar, Duygu (2011) “A Unique Special Practice for Transformation of the Social and Cultural Patterns: Atatürk Forest Farm in Ankara“, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, (28-1) 165-178.

Kalaycıoğlu, Leyla ve Hilal Ergun (1980) “Atatürk Orman Çiftliği Süt İneklerinde Subklinidi Mastitiste Biyokimyasal Yönden Araştırmalar”, AÜ Veterinerlik Fakültesi Dergisi, c: 27, s: 1/2; 190-200.

Keleş, Ruşen (1975) “Ankara’nın Kentsel Gelişimi”, Ankara’da Yeşil Alan Sorunu ve AOÇ Semineri, Ankara. 

Keleş, Ruşen (1983) “Atatürk, Çağdaş Ankara ve Kentbilim ”, İnsan Hakları Yıllığı, 3-4, TODAİE, Ankara; 140-51.

Keleş, Ruşen (1990) “Atatürk Orman Çiftliği ”, Ankara Dergisi, c:1, s: 1; 71-4.

Keleş, Ruşen (1991) “Atatürk Orman Çiftliği ”İdarecinin Sesi Dergisi, c:5, s: 1; 38-40.

Keskinok, Çağatay (2000) “Atatürk Orman Çiftliği: Kuruluşu, Sorunları ve Gelişme Seçenekleri için Öneriler”, Mimarlık, Ankara; 43-6.

Keskinok, Çağatay (2008) “Bir Özgürleştirme Tasarısı Olarak Atatürk Orman Çiftliği”, Bir Çağdaşlasma Öyküsü: Atatürk Orman Çiftliği, Koleksiyoncular Derneği Yayını, Ankara;  70-90.

Kılıç, Ensar ve Gökşin Seylam (2000) Atatürk Orman Çiftliği, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ankara.

Kılıç, İrfan Can (2013) Bir Ankara Masalı: Atatürk Orman Çiftliği”, Türkyılmaz, Mehtap, vd. (2013) Kur(t)uluş 1923, VEKAM Yayını, Ankara; 121-127.

Köroğlu, Veli (2009) “Çevreci Atatürk”, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, n: 6 (2), Mersin; 57-70.

Kuruyazıcı, Hasan (2008) Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Memlük, Yalçın (2008) “Atatürk Orman Çiftliği”, Bir Çağdaşlaşma Öyküsü: Atatürk Orman Çiftliği, Ankara, Koleksiyoncular Derneği Yayını, Ankara; 91-8.

Memlük, Yalçın (2013 “Mustafa Kemal’in Şehircilik Devrimi”, Türkyılmaz, Mehtap, vd. (2013) Kur(t)uluş 1923, VEKAM Yayını, Ankara; 115-120.

Nuhoğlu, Aygül (1987) “Atatürk Orman Çiftliği’nden Elde Edilen Hayvansal Ürünler”, DTCF Beşeri-Ekonomik Coğrafya, s: 21.

Oruçkaptan, Aysegül (2004) “Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Korunmalı?”, Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Korunmalı?, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara; 62-9.

Özdönmez, Metin, vd. (1981) “Atatürk Türkiyesi’nde Ormancılık Politikasının Kaydettiği Gelişme”, Doğumunun 100. Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını, İstanbul.

Öztan, Yüksel (1975) “Ankara Kenti Yeşil Alanlarının Bugünkü Kullanılış Biçimlerinin Eleştirisi ve Öneriler”, Ankara’da Yeşil Alan Sorunu ve AOÇ Semineri, Ankara. 

Öztan, Yüksel (1993) “Atatürk Orman Çiftliği’nin Ankara Kenti ve Yeşil Alan Sistemi İçin İşlevi”, Dünü, Bugünü ve Geleceği ile Atatürk Orman Çiftliği, Ankara, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara; 27-42.

Sargın, Güven Arif. (2005) “Ötekinin Gözüyle Ankara’yı Kurmak: Sovyet Propaganda Filmlerinde Devrimci Bellek Kaybı ve Anımsama”, Cumhuriyet’in ‘Ankarası’, ed. T. Şenyapılı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara; 366-401.

Semiz, Yaşar, “Atatürk Çiftlikleri ve Bunların Hazineye Devri”, Türkiyat  Araştırmaları Dergisi; 155-192.

Suiçmez, Baki Remzi (2003) “Tarım Politikalarında Değişim ve AOÇ”, Geçmişten Geleceğe Atatürk Orman Çiftliği Sempozyumu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara; 21-7.

Suiçmez, Baki Remzi (2004) “Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Korunmalı? ”, Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Korunmalı?, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara; 87-101.

Tekel, Ayşe, Çiğdem Varol, Özge Yalçıner Ercoşkun, Nilüfer Gürer (2005) “Bir Yaz Okulu’nun Ardından: Atatürk Orman Çiftliği“, Planlama, 2005/4; 26-33.

Tekeli, İlhan (1975) “Ankara Nazım Plan Çalışmaları Üzerine”, Ankara’da Yeşil Alan Sorunu ve AOÇ Semineri, Ankara. 

Tekeli, İlhan (2007) “Türkiye’nin Yaşadığı Hızlı Kentleşmenin Öyküsünü Modernist Meşruiyet Kavramını Merkeze Alarak Kurma Yolunda Bir Deneme”, 80. Yılda Cumhuriyet’in Türkiye Kültürü, TMMOB Mimarlar Odası ve SANART Yayını, Ankara.

Tosun, Levent (2013) “Ankara, Ankara, Güzel Ankara: Su Gibi Aziz Ol, Sağlıklı Yaşa”, Türkyılmaz, Mehtap, vd. (2013) Kur(t)uluş 1923, VEKAM Yayını, Ankara; 129-135.

Uzunhasanoğlu, Hasan (1978) “Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikası Platformunda 15 Yıl devam eden Muayenelerden Elde Edilen Sonuçlar”, XVII. Girne Türk Mikrobiyoloji Kongresi (5-8 Ekim 1976) 445-55.

Ülkenli, Zeki (1993) “Atatürk Orman çiftliği’nin İşlevi ve Yönetimi”, Dünü, Bugünü ve Geleceği ile Atatürk Orman Çiftliği, Ankara, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.

 

RAPORLAR

TC Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (2002) Atatürk Orman Çiftliği 2001 Yılı Raporu, Ankara.

TC Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (2005) Atatürk Orman Çiftliği 2004 Yılı Raporu, Ankara.

TC Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (2006) Atatürk Orman Çiftliği 2005 Yılı Raporu, Ankara.

TC Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (2010) Atatürk Orman Çiftliği 2009 Yılı Raporu, Ankara.

TC Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (2003) Atatürk Orman Çiftliği Taşınmazlarının Yönetilip İşletilmesine İlişkin Araştırma Raporu, Ankara.

TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, AOÇ Müdürlüğü (2004) Atatürk Orman Çiftliği 2003 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Ankara.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü (tarihsiz) Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Orman Çiftliği Raporu.

TMMOB Mimarlar Odası (2006) Orman Çiftliği (AOÇ) 5524 Sayılı Yasa ve Koruma Amaçlı İmar Planı Değerlendirme, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara.

BASIN AÇIKLAMALARI

Sarıaltun, Orhan (2012) AOÇ Alanında Başbakanlık Konutu Hakkında Basın Açıklaması, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara.